STATUT

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ FUNDACJI RADOŚĆ

nadany przez Fundatora w dniu 2 listopada 2005 r.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

1. Fundacja nosi nazwę „Chrześcijańska Fundacja Radość” zwana dalej „Fundacją”.

2. W kontaktach zagranicznych Fundacja może używać swojej, przetłumaczonej na dany język nazwy, jak na przykład w języku angielskim: „Christian Joy Foundation”.

§ 2

 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

4. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 4

 

Fundacja ma prawo używania pieczęci i znaku graficznego według wzorów przyjętych przez Zarząd Fundacji i zatwierdzonych przez Radę Fundacji.

 

§ 5

 

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

§ 6

 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Rozdział II. Cele i formy działania

 

§ 7

 

1. Fundacja jest ustanowiona dla realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie oraz opieka i pomoc społeczna.

 

2. Celami Fundacji są:

1) opieka nad dziećmi osieroconymi i porzuconymi oraz samotnymi matkami,

2) kształtowanie i propagowanie chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych, w tym wśród dzieci i młodzieży,

3) walka z demoralizacją, w tym wśród dzieci i młodzieży,

4) wspomaganie i promowanie inicjatyw w dziedzinie oświaty i ustawicznego dokształcenia,

5) organizowanie i finansowanie programów stypendialnych dla uczniów i studentów,

6) niesienie pomocy osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnych warunkach życiowych,

7) niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym,

8) ochrona i promocja zdrowia,

9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

10) promocja i organizacja wolontariatu,

11) wyrównywanie szans,

12) działalność charytatywna.

 

§ 8

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje: 

1) tworzenie, prowadzenie lub wspieranie placówek i ośrodków opiekuńczych, w tym Chrześcijańskich Rodzinnych Domów Opieki dla dzieci osieroconych i porzuconych,

2) rozprowadzanie literatury chrześcijańskiej i świeckiej w temacie swym służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją, w tym wśród dzieci i młodzieży,

3) organizowanie i finansowanie lub dofinansowywanie:

a) konferencji, seminariów i zjazdów,

b) stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,

4) udzielanie wsparcia finansowego w formie zapomóg i/lub pomocy rzeczowej osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnych warunkach życiowych,

5) udzielanie dotacji na tworzenie i prowadzenie placówek i ośrodków opiekuńczych, w tym Chrześcijańskich Rodzinnych Domów Opieki dla dzieci osieroconych i porzuconych,

6) wspomaganie organizacyjne i finansowe specjalistycznych szkoleń w zakresie podejmowania działalności na rzecz osób potrzebujących,

3. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje: 

1) organizowanie i wspieranie obozów, kolonii i półkolonii na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku,

2) sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z pomocy Fundacji, 

3) sprzedaż przedmiotów darowizny. 

4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. 

 

§ 9

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

 Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 10

 

Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski, na który składa się kwota 5.000 złotych, a także ruchomości, nieruchomości, środki finansowe i papiery wartościowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 11

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 12

 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) zapisów, spadków, darowizn i dotacji krajowych i zagranicznych,

2) dotacji i subwencji osób prawnych,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

5) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

6) dywidend i zysków z akcji i udziałów,

7) odpisów z działalności gospodarczej darczyńców,

8) wpływów z działalności statutowej,

9) wpływów z majątku własnego,

10) dotacji rządowych,

11) innych przysporzeń majątkowych ze strony osób fizycznych i prawnych.

 

 § 13

 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 14

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 15

 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej, co najmniej 100.000 zł lub, gdy chodzi o osoby zagraniczne, w wysokości równej co najmniej równowartości 100.000 zł według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu uznania rachunku Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

 

§ 16

 

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

 

§ 17

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych przez przepisy prawa.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

 

§ 18

 

Organami Fundacji są:

1) Fundator,

2) Rada Fundacji,

3) Zarząd Fundacji.

 

§ 19

 

1. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator na wspólną trzyletnią kadencję. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Fundator lub Rada w drodze uchwały większością trzech piątych (3/5) głosów.

2. Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata i kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok obrotowy. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowych członków Rady Fundacji.

4. Fundator może odwołać członka Rady w każdym czasie.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa również na skutek śmierci lub złożenia rezygnacji a także w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 20

 

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 9 osób.

2. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i kontrolno-nadzorczych.

3. Rada Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

4. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji wyznacza Fundator lub wybiera spośród swojego grona Rada.

5. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez Fundatora lub siebie regulaminu.

6. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są przy obecności ponad połowy jej składu.

7. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Fundatora bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady.

8. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Fundacji, który nim przewodniczy.

9. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

10. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez konieczności odbywania posiedzeń w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z głosowania pisemnego wyłączone jest decydowanie w sprawach osobowych.

11. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji.

12. Funkcje Przewodniczącego i innych członków Rady Fundacji są honorowe i bezpłatne. Rada Fundacji może przyznać swoim członkom zwrot uzasadnionych kosztów poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji. 

13. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć Fundator, Zarząd Fundacji, a także inne osoby zaproszone przez Fundatora, Przewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu Fundacji.

 

§ 21

 

1. Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji we wszystkich jej sferach, w tym w szczególności w zakresie realizacji przez Fundację jej celów statutowych w zgodzie z postanowieniami statutu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu – z wyjątkiem jego pierwszego składu,

3) zawieszanie i odwieszanie członków Zarządu w czynnościach,

4) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu, o ile Fundator nie ustali wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,

5) zawieranie umów z członkami Zarządu, o ile Fundator nie zawrze takich umów,

6) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

7) zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji,

8) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

9) zatwierdzanie zasad udzielanie dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,

10) zatwierdzanie decyzji w sprawach dotyczących:

a) powoływania i likwidacji zakładów Fundacji,

b) udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych w przypadkach, gdy wartość udziału Fundacji przekracza 50.000 zł,

11) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę Fundacji inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, tudzież badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,

12) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,

13) połączenie Fundacji z inną fundacją lub dokonanie podziału Fundacji bezwzględną większością trzech czwartych głosów.

2. Rada Fundacji potwierdza przedkładane przez Zarząd decyzje we wszystkich sprawach, nienależących do czynności zwykłego zarządu.

3. Rada Fundacji może bez ograniczeń tworzyć i likwidować stałe i tymczasowe komitety lub komisje, składające się z członków Rady Fundacji, w szczególności m.in.: komitet audytu do badania działalności Fundacji, komitet rekrutacji do znalezienia kandydatów na członków Zarządu i komitet wynagrodzeń do ustalenia sytemu wynagrodzeń dla członków Zarządu.

 

§ 22

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób.

2. Prezesa i wiceprezesa lub wiceprezesów oraz członków pierwszego składu Zarządu powołuje na wspólną trzyletnią kadencję Fundator.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Kadencja Zarządu Fundacji trwa trzy lata i kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok obrotowy. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowych członków Zarządu Fundacji.

5. Rada Fundacji, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach prezesa i wiceprezesa lub wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu.

6. Członkostwo w Zarządzie wygasa również na skutek śmierci lub złożenia rezygnacji, a także w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji i posiada kompetencje niezastrzeżone dla Rady Fundacji.

8. Zarząd Fundacji w szczególności:

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2) kieruje działalnością Fundacji zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwalonego przez Radę Fundacji regulaminu pracy Zarządu,

3) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

4) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

6) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

7) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

8) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej,

9) przedstawia Radzie Fundacji propozycje zmian w statucie Fundacji, jej likwidacji oraz jej połączenia się z inną fundacją lub jej podziału.

9. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową, złożoną z osób zainteresowanych ideą Fundacji.

10. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych funkcji nagradzani przez Radę Fundacji lub Fundatora.

11. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji corocznie w terminie do 31 marca sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły.

12. Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby.

13. Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego lub Radę Fundacji Wiceprezes zwołuje posiedzenia oraz określa termin i porządek obrad.

14. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane bez konieczności odbywania posiedzeń w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

15. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność ponad połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

16. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

17. W przypadku dwuosobowego składu Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu. 

18. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

19. Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu.

 

 

Rozdział V. Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

 

§ 23

 

Zmian w statucie Fundacji i zmiany celu Fundacji dokonuje Fundator lub Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością trzech piątych głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

 

Rozdział VI. Połączenie z inną fundacją i dokonanie podziału Fundacji

 

§ 24

 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator lub Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością trzech piątych głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

3. Decyzję w przedmiocie podziału Fundacji podejmuje Fundator lub Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością trzech piątych głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

 

§ 25

 

W Fundacji zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 26

 

W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji w drodze decyzji Fundatora lub uchwały podjętej bezwzględną większością trzech piątych głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

 

§ 27

 

1. Fundator może wyznaczyć na czas oznaczony lub nieoznaczony osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień Fundatora.

2. W przypadku śmierci lub długotrwałej choroby lub nieobecności w Polsce powyżej sześciu miesięcy uniemożliwiającej wykonywanie uprawnień Fundatora, uprawnienia Fundatora przejmie Agata Kalinauskas.

3. W przypadku gdy uprawnień Fundatora nie może przejąć Agata Kalinauskas, uprawnienia te przejmie Kościół Chrześcijan Baptystów w RP.

4. W przypadku gdy uprawnień Fundatora nie może przejąć żadna z osób, o których mowa w niniejszym akapicie, Rada Fundacji wyznaczy w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień Fundatora.

 

§ 28

 

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator lub Rada Fundacji.

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,

3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

8) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

 

§ 29

 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie podzielony przez Kościół Chrześcijan Baptystów w RP na jednostki realizujące cele, o których mowa w § 7 niniejszego Statutu. Kościół Chrześcijan Baptystów w RP może - według własnego uznania - przeznaczyć majątek pozostały po likwidacji Fundacji na działalność prowadzoną przez siebie lub swoje agendy i/lub jednostki lub komórki organizacyjne czy też powołać jednostkę do realizacji tych celów.

 

 

 

 

PayPal

Rozlicz PIT

Zasil przez Siepomaga

transferuj

Przekaż darowiznę przez Transferuj.pl

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com